Ny arkivguide för vattenforskare 

2018-08-27

Äldre handlingar kan ge viktig information om de fysiska miljöerna och deras användning

Arkivguide för vattenforskare är framtagen av länsstyrelserna i Jönköping, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Örebro och är resulatet av erfarenheter från arkivstudier inom projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt (SöVd) och Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul).

I arbetet med att öka kunskapen om kulturmiljöer i vatten har stort fokus legat på fysiska inventeringar. Men för att dessa inventeringar ska ge bättre resultat behövs kunskap om tidigare förhållanden på platsen för att så väl som möjligt förstå de miljöer som inventeringspersonalen besöker. Då är arkiven en viktig resurs. Äldre handlingar kan många gånger ge nyckeln till att förstå när, hur och varför de fysiska miljöerna kommit till, brukats och hur anläggningar, som det numera bara finns spår av, en gång varit konstruerade.

Under den tid det gemensamma projektet pågick anlitade flera län gemensamt arkivforskare Göran Svensson för att söka fram handlingar som kunde kasta nytt ljus över och ge djupare historisk kunskap om kulturmiljöer i och i anslutning till vatten. Arbetet har fokuserat på flottningsanläggningar. Den kunskap som utvunnits ur arkivhandlingarna har varit värdefull också för andra sakområdens vattenarbete. Flera län har efter den gemensamma projekttiden fortsatt att anlita hjälp för att ta fram arkivhandlingar och efter hand har det blivit tydlig att det finns intressanta arkivfynd att göra som belyser fler bruk av vatten..

Arkivguide för vattenforskare

Visa hela nyhetsarkivet