Riksarkivet gör inspel om juridiska frågor till arkivutredningen 

2018-06-25

Regeringen har tillsatt en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter.

Riksarkivet gör nu ett inspel till den pågående arkivutredningen i fråga om utredningens uppdrag att se över 2 kap. 11 § första stycket 3 tryckfrihetsförordningen, och några anslutande frågor. Synpunkterna rör både uppdraget i sig och utformningen av det.

Riksarkivet vill i detta inspel belysa frågan om vilka handlingar som är allmänna och inte, och hur dessa kan eller bör överlämnas till arkivmyndighet. Arkivutredningens direktiv tar upp tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och den s. k. överlämnandelagen, men Riksarkivet vill lyfta fram att det finns flera regelverk som påverkar.

Riksarkivet efterfrågar enhetligare reglering för vad som är allmänna handlingar hos privaträttsliga organ.

Läs hela skrivelsen här:

Inspel om juridiska frågor till arkivutredningen

Visa hela nyhetsarkivet