Riksarkivet får nyckelroll inom PSI och Öppna data 

2016-06-29

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen.

 

öppna data logga blå gul text versaler två rader 

 

  • Uppdraget innebär att Riksarkivet ska samla och publicera den information som statliga myndigheter ska publicera enligt 11 § andra stycket PSI-lagen (2010:566),
  •  stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer,
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016,
  • ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareunyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Enligt uppdraget ska Riksarkivet samarbeta särskilt med Lantmäteriet i främjandearbetet gentemot myndigheter.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018 och ska slutredovisas den 31 januari 2019. En delrapport ska lämnas till regeringen senast den 1 september 2017.

För genomförandet av uppdraget får Riksarkivet för 2016 sammanlagt 3,5 miljoner kronor.  Regeringen avser att återkomma beträffande finansieringen av uppdraget för 2017 och 2018.

Verket för innovationssystem, Vinnova, har fram till den 30 juni 2016 haft ansvar för webbportalen öppnadata.se. Från och med den 1 juli 2016 kommer Riksarkivet att ansvara för utveckling och förvaltning av öppnadata.se.

Riksarkivet anser att myndigheten är väl lämpad att ta ansvar för de frågor som rör vidareutnyttjande och öppna data.

- Frågorna ligger väl i linje med vårt huvuduppdrag som innebär att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning, säger vikarierande riksarkivarie Karin Åström Iko.

Riksarkivets övergripande verksamhetsmål är en ökad användbarhet och användning av offentlig information. Av Riksarkivets vision framgår att den digitala informationen bör tillhandahållas kostnadsfritt och att vidareutnyttjande och förädling av informationen bör stödjas och uppmuntras. En ökad självbetjäning bör nås genom utveckling av digitala tjänster.


Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

 

 

 

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet