Filtrera information

 
Antal träffar: 265

Sökresultat

2021-03-26  

RA-FS 2021:4, nya föreskrifter om överlämnande av arkiv

Riksarkivet har genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (senaste lydelse RA-FS 2019:2) beslutat nya föreskrifter om överlämnande av arkiv myndigheter emellan.


2021-03-26  

RA-FS 2021:3, föreskrifter om gallring av säkerhetshandlingar

Den 26 mars publicerades Riksarkivet om föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.


2021-03-24  

Riksarkivet kompletterar coronarapport

Regeringen har låtit kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt under pandemin. Riksarkivet vill i sammanhanget lyfta fram arkivens betydelse för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation.


2021-03-12  

Digitala frukostmöten med Riksarkivet

Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter. Utgångspunkten har varit den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)".


2021-03-03  

Årsredovisning 2020 för Riksarkivet

År 2020 har präglats av coronapandemin. De vägval som gjorts i samhället och de beslut som fattats under pandemin bör bevaras för forskning och lärande i framtiden. Det är samhällsviktig information, oavsett om den skapats inom det offentliga eller inom den privata sektorn. Under våren gick Riksarkivet därför ut med rekommendationer om ökat bevarande av information under pandemin.


2021-02-24  

Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder ute på remiss

Riksarkivet bereder tillfälle för offentliga och privata verksamheter såväl som medborgare att yttra sig över en förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (dnr RA-KS 2021/18).


2021-02-15  

Nytt från Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) började utges 1917 och verksamheten är sedan 2009 en del i Riksarkivet. SBL innehåller biografier över personer och släkter som gjort avtryck inom olika områden i samhället. Nu finns häfte nr 171 ute till försäljning!


2021-02-10  

Stort intresse för Riksarkivets söktjänst under 2020

Intresset för att söka efter arkivinformation via Riksarkivets söktjänst ökar. Att kunna söka och ta del av information på distans blir extra viktigt när vi på grund av pandemin begränsat möjligheten att besök våra läsesalar.


2021-02-04  

Riksarkivet medverkar på Folk och Kultur 10-12 februari

Vilken roll spelar arkiven i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur ser förhoppningar och farhågor ut för framtiden? Om detta samtalar riksarkivarien, Kulturrådets generaldirektör och kulturchefer från tre regioner i programpunkten ”De samhällsviktiga arkiven – utmaningar och möjligheter” på Folk och Kultur.


2021-02-01  

AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under slutet av 1800-talet, med allt från lösdrivare och överförfriskade sjömän till stulna fioler och borttappade emigrantkoffertar?