Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat

2019-12-13  

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.


2019-12-12  

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.


2019-12-05  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Dals-Eds föreningsarkiv välkomna som ny dataleverantör


2019-11-29  

Tack för svar på remiss

Riksarkivet vill tacka alla som har svarat på remissen (dnr RA 22-2018/11457) om vissa administrativa handlingar. Det har inkommit över 90 remissyttranden vilka nu håller på att sammanställas.


2019-11-25  

Förbeställ arkivmaterial hemifrån med ny digital tjänst

Nu kan du som ska besöka Riksarkivet på Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan), Landsarkivet i Östersund samt Landsarkivet i Uppsala förbeställa arkivmaterial hemifrån med hjälp av en ny digital tjänst. När som helst på dygnet kan du via Nationell ArkivDatabas (NAD), beställa handlingar som sedan är framtagna inför ditt besök i läsesalen.


2019-11-15  

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.


2019-11-13  

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.


2019-11-12  

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.


2019-11-11 

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.


2019-11-04  

Arkivens dag 2019

Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019