Filtrera information
Antal träffar: 213

Sökresultat

Datum
Remissvar
2011-01-13

Utrikesförvaltning i världsklass, en mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande (SOU 2010: 32) av Utrikesförvaltningsutredningen.

Riksarkivet har den 22 december 2010 lämnat sitt yttrande till Utrikesdepartementet. Utredningen föreslår att utlandsmyndigheternas myndighetsstatus avskaffas och att utrikesrepresentationen istället inlemmas i regeringskansliet. Riksarkivet påpekar betydelsen av att följa proveniensprincipen så att förslagen inte leder till en sämre arkivhantering.

RAs_Yttrande_UD_Utrikesforvaltning_SOU_2010-32.pdf


2010-12-20

Betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)

Riksarkivet har den 15 december 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55, till Integrations- och jämställdhetsdepartementet och kopia till Kulturdepartementet. Riksarkivet är positivt till förslaget att inrätta en nationell institution för frågor rörande romsk kultur och romskt kulturarv och har inget att invända mot att statligt stöd ska utgå till regionala romska kulturcentra om det sker i enlighet med den nya samverkansmodellen. Riksarkivet är positivt till de föreslagna åtgärderna för att öka den romska kulturens synlighet men finner inte någon parallell med romadagen som föreslagen allmän flaggdag. Riksarkivet har lång erfarenhet av arbete med de romska kulturarvsfrågorna och ser framemot en fortsätt dialog. En förnyad diskussion om minoriteternas arkivfrågor bör dock inte ske med utgångspunkt från Arkivutredningens (SOU 2002:78) numera förlegade förslag om s.k. ansvarsinstitutioner.

RAs_Yttr.Integr-dep.ang.SOU_2010-55_Romers_rätt.pdf


2010-11-01

Förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Justitiedepartementet lämnat sitt yttrande. Riksarkivet avstyrker föreslagna föreskrifter eftersom de riskerar att medföra lagkonflikter, ökar bristen på samordning och oenhetlig begreppsanvändning i registerförfattningarna samt försvårar genomförandet av E-förvaltningen.

RAs_Yttr._Lantmateriets_databas_2010-09-21.pdf


2010-11-01

Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen

Riksarkivet har den 1 november 2010 till Miljödepartementet inlämnat sitt yttrande. Riksarkivet har inget att erinra mot innehållet i rapporten.

RAs_Yttr.Miljodep._Arhuskonventionen_20101028.pdf


2010-10-28

Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Riksarkivet har den 6 oktober 2010 lämnat sitt yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet. Riksarkivet tillstyrker de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Arbetsmarknad-samtycke_2010-10-06.pdf


2010-10-28

Nya kapitel i kulturminneslagen-författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Riksarkivet har den 13 oktober lämnat sitt yttrande till Kulturdepartementet. Riksarkivet har ingenting att invända mot de förslag som lämnas.

RAs_Yttr.Ku-dep.ang.Kulturminneslagen_2010-10-13.pdf


2010-10-04

Betänkandet En ny förvaltningslag SOU 2010:29

Riksarkivet har den 29 september 2010 överlämnat sitt yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag, SOU 2010:29, till Justitiedepartementet. Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god förvaltningskunskap, integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt. Allmänhetens förtroende för statsförvaltningen är en viktig demokratifråga. Riksarkivet välkomnar därför genomgången av förvaltningslagen. Betänkandet i sig är genomarbetat och pedagogiskt, men Riksarkivet har ändå viss kritik mot utformningen av lagförslaget.

Yttr.ang.Ny_forvaltn.lag_SOU2010-29.pdf


2010-09-29

Kultursamverkansutredningens slutbetänkande ang. Riksutställningar

Riksarkivet har den 29 september 2010 till Kulturdepartementet lämnat sitt yttrande gällande "På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)", Ku2009/882/KV. När det gäller de allmänna förslagen till ny roll för Riksutställningar har Riksarkivet från arkivspecifika utgångspunkter inte anledning att lämna några synpunkter. Däremot finns det skäl att kommentera Riksutställningars föreslagna uppgift att utveckla digital förmedling av kulturarvet.

RAs_yttr._Ku-dep.ang.Riksutställningar_2010-09-27.pdf


2010-09-01

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande (SOU 2010:24)

Riksarkivet har till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande. Riksarkivet välkomnar utredningens ambition av en förenkling och ett förtydligande av det upphovsrättsliga regelverket och ställer sig positiv till alla förslag och initiativ som tas för att förbättra tillgängligheten till arkivmaterialet. Att skyddade verk på ett enklare sätt kan göras tillgängliga är ett viktigt resultat av kommitténs arbete.

RAs_Yttr.Ju-dep.Upphovsraettsutr.100830.pdf


2010-06-21

Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Riksarkivet har den 18 juni 2010 till Justitiedepartementet överlämnat sitt yttrande över E-offentlighetskommitténs slutbetänkande (SOU 2010:4). En stärkt offentlighetsprincip har varit ett syfte med kommitténs arbete. Riksarkivet finner dock att kommittén sätter skyddet för den personliga integriteten främst och synes inta en något defensiv hållning gentemot rätten att ta del av allmänna handlingar. Riksarkivet välkomnar utredningens förslag om en översyn av registerförfattningarna. Läs hela yttrandet nedan.

RAs_Yttr.Ju-dep._Eoffentlighet_SOU2010-4_100614.pdf


Ansvarig för sidan/ kontakt
Efwa Westre Stövander
Sidan publicerad: 2013-01-16 | Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04