Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014.

Riksarkivet medverkar i kulturhuvudstadsåret genom olika aktiviteter som beskrivs nedan. Samordning av Riksarkivets medverkan görs av Landsarkivet i Härnösand.

Umeå 2014 logga 

Arkivkalendern Umeå anno 2014

Riksarkivets största satsning i arbetet med Umeå kulturhuvudstad 2014 är skapandet av den digitala arkivkalendern, Umeå anno 2014, där det under hela 2014 dagligen på nätet kommer att publiceras ett nytt arkivdokument med koppling till dagens datum och Umeå-området. Arkivkalendern skapas i samarbete med arkivinstitutioner i Umeå-regionen, bland annat: Umeå stadsarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Landstingsarkivet i Västerbotten och Forskningsarkivet. Även övrig ABM-sektor i regionen bjuds in i samarbetet. Materialet som publiceras på sidan har en stor variation både vad gäller ålder och typ för att visa på den bredd av material som finns på arkiv. Syftet med sidan är att lyfta det kulturarv som förvaras i arkiv och andra kulturinstitutioner och på ett lättillgängligt sätt visa upp den skatt som finns där.
http://umea2014.se/sv/projekt/arkivkalendern-ume-anno-2014/

Kulturtåget

Kulturtåget är ett samarbete mellan kommunerna längs Botniabanans sträckning som syftar till att utveckla och stärka långsiktigt hållbara nätverk för ökad samverkan inom regionen. Samverkansprojektet sträcker sig längs hela sträckan mellan Umeå och Sundsvall med Botniabanan som ryggrad och det kommer att erbjudas kulturupplevelser av olika slag längs hela sträckan. Riksarkivet är med i det samarbetet.
http://umea2014.se/sv/projekt/kulturtget/

Glashuset

Under minst två tillfällen under 2014 kommer Riksarkivet att finnas på plats i glashuset på Rådhustorget i Umeå med olika arrangemang.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lina Marklund