Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar 

2019-12-12

Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.

Ändringarna innebär bland annat att författningens inledning och 4 § tas bort, samt att de allmänna råden blir en egen paragraf och justeras något i sitt innehåll.

Remissen har riktats till ett antal myndigheter. Men alla som har synpunkter är välkomna att lämna dessa. Bakgrund till ändringarna finns i PM samt konsekvensutredning, se länkar nedan.

Kontaktuppgifter och information om hur du lämnar synpunkter framgår av remissmissivet. Sista datum för att lämna svar på remissen är den 10 februari 2020.

Kontakt
Morgan Nordberg

Visa alla nyheter