Nya föreskrifter om överlämnande och införlivande RA-FS 2018:2 

2018-12-18

Genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (ändrade RA-FS 1997:4) samt ändringar i Riksarkivets föreskrifter om handlingar på olika medier har Riksarkivet beslutat nya förskrifter om överlämnande av handlingar mellan myndigheter och till Riksarkivet.

Överlämnande mellan myndigheter

De nya föreskrifterna innebär att kravet på framställningar till Riksarkivet om myndighetsspecifika föreskrifter om överlämnande och införlivande utgår. De ersätts av ett mer generellt bemyndigande för myndigheterna att överlämna och införliva handlingar vid överföring av verksamhet. Andra nyheter är att myndigheter som står inför en överföring av verksamhet ska rapportera detta till Riksarkivet samt att den dokumentation som görs av överlämnandet och införlivandet i de inblandade myndigheternas arkivredovisning ska sändas in till Riksarkivet. Fokus skiftar från myndighetsspecifik normering i förhand till kontroll i efterhand med fokus på handlingarnas spårbarhet genom arkivredovisningen.

En vägledning för hur de nya bestämmelserna om överlämnande mellan myndigheter ska tillämpas kommer inom kort att publiceras på Riksarkivets webbplats.

Ändringar i annan reglering

I samband med ändringarna har Riksarkivet även sett över de bestämmelser om överlämnande som finns i de s.k. mediespecifika föreskrifterna (RA-FS 2006:1, RA-FS 2006:2, RA-FS 2006:3, RA-FS 2009:1 och RA-FS 2013:2). Bestämmelserna om överlämnande i dessa författningar har upphävts och istället konsoliderats i RA-FS 2018:2. Även RA-FS 2013:3 om arkiv hos kommittéer under regeringen har setts över och ändrats för att överensstämma med RA-FS 2018:2. Upphävanden och ändringar har beslutats i RA-FS 2018:4-9.
Överlämnande till Riksarkivet

Bestämmelserna om överlämnande till Riksarkivet har dock inte förändrats i materiellt hänseende utan ändringarna gäller föreskrifternas disposition samt vissa begrepp.


Du hittar de nya föreskrifterna på  https://riksarkivet.se/rafs

När vägledningen publiceras hittar du den på https://riksarkivet.se/overlamna-arkiv

Visa alla nyheter