I januari 1827 fick uppsyningsmannen i Ängebo nog av makarna Jon Persson och Brita Olofsdotters ständiga bråk och osämja. Han anmälde paret till kyrkorådet. Läs i kyrkorådets protokoll om hur makarna beskyllde varandra för otrohet och misshandel.


bild av kyrkorådsprotokoll1827 d: 28 Januari:

R: Uppå anmälan och klagomål af Bywagtaren i Ängebo Roten, det Bonden Jon Persson från kyrkbyn nu mera boende i Ängebo tillika med hans hustru Brita Olofsdotter oagtadt alla förut erhållne warningar ändå fortfara i osämja, kif och owäsende sig emellan, har Pastor funnit sig föranlåten att till denne dag efter Gudstjenstens slut förekalla bemälte makar till förhör uti kronolänsmannen Johan Olof Falcks rum. Närwarande woro kronolänsmannen Falck, fd nämndemannen Olof Olofsson i Tjerna, Bröderna Per och Lars Olofssöner i Änga. Jon Persson och hustru Brita närwarande tillfrågades om ordsaken till deras fortwarande oenighet. De erinrades om det enskildta samtal Pastor förleden sommar, hade med dem, för att genom wänliga föreställningar söka förmå dem till enighet och frid, men hwilket allt hittills warit förgäfwes. Här till swarade Jon Persson, det han ej kunde bra förlikas med en maka, som i hans tanka och tycke ej förtjente hans förtroende och kärlek. Han förebrådde henne, det hon försummade deras hushållning och genom oförstånd förstörde deras gemensamma bo, och när Jon Persson därom henne påmint, hade hon mot honom utfarit i hårda ord. Den tillwitelsen han i förleden sommar wid då anstälte samman-

 

Läs fortsättningen här.

 

Källa: Bjuråkers kyrkoarkiv volym KI:2, Sockenstämmans och kyrkorådets protokoll 1825–1836 (Landsarkivet i Härnösand)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg