Äntligen här – en bok om digitalt bevarande 

2017-05-05

Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk för digitalt bevarande och medverkar i en bok i ämnet.

karin bredenberg 2017

Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön. Boken är efterlängtad av arkivarier och alla andra som arbetar med digitalt bevarande.

Digitalt bevarande har varit ett hett ämne i många år. Att det knappt går att hitta något att läsa om ämnet är väl känt. Men nu har det blivit ändring på det. I början på 2017 utkom boken Digital Preservation Metadata for Practictioners, Implementing PREMIS sammanställd av redaktörerna Angela Dappert, Rebecca Squire Guenther och Sébastien Peyrard. Redaktörerna arbetar inom nationella biblioteksväsenden i Storbritannien, USA respektive Frankrike. Boken är skriven av flera olika författare, däribland denna artikels författare, alla med olika kunskapsområden så att olika delar inom digitalt bevarande berörs.

Boken vänder sig till såväl studenter som erfarna användare av digitalt bevarande, som behöver få stöd i sitt arbete med att implementera digitalisering. Boken ska ses som en brygga mellan en metadatastandard, i detta fall PREMIS, för digitalt bevarande och en implementering av standarden i en organisations eget system. På wikipedia kan vi läsa att metadata rent språkligt betyder data om data eller information om data. Ursprungligen användes begreppet metainformation, det vill säga information om information. Normalt används metadata eller metainformation för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv.

För att förstå vad boken handlar om behöver läsaren först en kort inblick i PREMIS, som är en akronym för de facto-standarden ”PREservation Metadata Implementations Strategies”. PREMIS omfattar de fält som en internationellt sammansatt styrelse, med sin erfarenhet inom digitalt bevarande, ser behöver finnas för att kunna hantera digitala objekt i framtiden. Och framtiden är i stort sett redan här. På wikipedia kan vi läsa att de facto-standard är en standard som tillämpas utan att den föregåtts av en formell överenskommelse eller annan rättsgrund och att de facto handlar om hur något är i praktiken. De facto-standarden behöver inte ha någon motsvarighet i lagtexter eller andra regler – vare sig skriftliga eller muntligt uttalade. Begreppet används ofta för att beskriva hur det verkligen ligger till, i situationer när det finns regler, lagar eller politiska beslut som egentligen eller till synes har en annan innebörd eller målsättning.

Bokens inledande kapitel behandlar och ger stöd till de frågor man behöver ställa sig när ett digitalt objekt ska kunna förstås och användas långsiktigt. Här finns förklaringar till hur man kan använda riskhanteringsanalyser för att få fram den minsta mängd metadata man behöver för att långsiktigt kunna bevara sina digitala objekt. Även en genomgång av standarden PREMIS och den tillhörande dataelementkatalogen ingår.
 
Därpå följer beskrivningar av olika metoder för att kunna hantera metadata om bevarande av till exempel audiovisuellt material, webbsidor och e-böcker. Sedan följer diskuterande kapitel som behandlar hur man kan lagra det bevarande metadata som det digitala objektet behöver.
 
Bokens slutkapitel ger en överblick av hur olika metadataramverk samverkar för att skapa en komplett metadatamodell eftersom ingen standard innehåller allt. Standarderna behöver samarbeta och använda fält från varandra för att ge en komplett metadatabeskrivning av det digitala objektet som bevaras.

Digital Preservation Metadata for Practictioners avslutas med en genomgång av hur överensstämmelsen med standarden kan uppnås och hur man kontrollerar det via de dokument som styrelsen för PREMIS har tagit fram. När den här boken är läst och innehållet implementerat av många inom arkivområdet kommer arkivvärlden att vara flera steg närmare ett digitalt bevarande för framtiden.

Karin Bredenberg
Högskoleingenjör data, teknisk rådgivare på Riksarkivet


Fakta
Titel: Digital Preservation Metadata for Practitioners, Implementing PREMIS ISBN: 978-3-319-43761-3
Köp: springer.com/gp/book/9783319437613

Visa hela nyhetsarkivet